I Conoscenza er vi specialister i at arbejde med unge og voksne med psykosociale udfordringer.
I mange forløb er det et mål, at borgeren nærmer sig arbejdsmarked eller uddannelse.
Vi har altid fokus på at arbejde med borgerens personlige udvikling på det personlige, sociale og færdighedsmæssige plan. Selvværd, selvtillid og selvindsigt er grundlæggende for menneskers trivsel. Trivsel er en forudsætning for at kunne kigge fremad, eksempelvis mod integration på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Overordnet arbejder vi altid processuelt, fordi mennesker udvikler sig forskelligt og i forskelligt tempo.

Vores tilgang til socialt arbejde tager udgangspunkt i KRAP (kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik), fordi denne grundmetode og tænkning er fremadskuende, respektfuld og har fokus på muligheder frem for begrænsninger.

På det praktiske metodeplan anvender vi altid evidensbaserede metoder, og vælger de konkrete metoder, så det bedst muligt matcher den enkelte borgeres personlige præferencer, færdigheder og behov i den konkrete situation og sammenhæng.

I Conoscenza er vi svømmelærer- ikke livreddere. Det betyder, at det altid er vores mål, at sætte dig i stand til selv at håndtere livets udfordringer, i stedet for at gøre det for dig

Således mestrer vi en lang række praksismetoder inden for følgende forståelsesrammer

  • Kognitiv metode
  • Læringsteoretisk metode
  • Systemisk metode
  • Psykodynamisk metode

I Conoscenza er vi meget bevidste om vigtigheden i at levere faglig dokumentation af høj kvalitet. Vi er bevidste om, at vores dokumentation ofte er central, når eksempelvis sagsbehandleren skal træffe myndighedsafgørelser. Vi tilstræber derfor altid, at vores dokumentation er klar, tydelig og underbygget af observationer og overvejelser.

Conoscenzas medarbejderstab består af veluddannede fagfolk, som repræsenterer et bredt spektra af faggrupper og personlige kompetencer. Vi sparrer og superviserer kontinuerligt, og søger konstant ny viden uden for vores teams. Det ligger i vores DNA, at vi både vil være- og betragtes som specialister af vores samarbejdspartere.

Når vi angiver faglighed, fleksibilitet og tilgængelighed som vores centrale værdier, er det vores mål, at dette altid skal kunne identificeres konkret i vores daglige arbejde og samarbejde.

Ret til eget liv

Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, ressourcer, sociale situation og netværk. Indsatsen bygger på et samspil med borgeren for at styrke denne i at kunne mestre de vanskelige situationer som opstår.

Borgeren har, som andre borgere, ret til at træffe beslutninger om eget liv.

Ligeværdighed

Først og fremmest skal borgeren kunne få hjælp når han/hun har brug for det. Samarbejdet mellem fagperson, borger og pårørende skal være ligeværdigt fra første møde. Udredning, behandling, social støtte og omsorg skal foregå i en atmosfære af lydhørhed og respekt.

Klar information

Som fagperson møder vi vores borgere som medmennesker med gyldige følelser, tanker og forestillinger. Vi skal have sat os ind i den tilgængelige viden, og altid være velforberedte. Vi skal informere på en klar og forståelig måde om muligheder for indsats. Vi skal sikre os, at borgeren og/eller de pårørende har forstået informationerne og drøftet konsekvenserne af de valgmuligheder, der er.

Tid, rum og håb

Forventningerne er, at vi som professionelle leverer faglige kærneydelser, der lever op til anerkendte standarder og dækker det behov som den enkelte borger har. Men vi skal også give tid og rum til samtaler, hvor borgeren kan dele følelser og oplevelser med os. Dette bidrager til et empatisk samspil.
I samspillet skal der være fokus på muligheder og håb for livet, frem for begrænsninger. Der er et udviklingsperspektiv i enhver behandling og social indsats.

Conoscenza har ingen religiøs eller politisk forankring.

Metoder

Conoscenzas overordnede metodiske tilgang bygger på den nyeste evidensbaserede viden og metoder.
Vi har bevidst sammensat en flerfaglig medarbejderstab med det formål at opnå så stor metodisk spændvidde som mulig. Vi har bl.a. ansat socialrådgivere, pædgagoger, neuropædagog, sociolog og sygeplejerske.

I Conoscenza tilstræber vi at have en dokumenterende og metodebevidst kultur. Det sikrer vi blandt andet ved at have klare retningslinjer for faglig sparring, supervision og dokumentation. Vi tilstræber altid at udfordre hinanden med hv-ord, sætter alle hypoteser i spil, og anvender anerkendte og evidensbaserede analysemetoder.

Vores faglige refleksioner og dokumentation er forankret i et kvalitetsstyringssystem, som bygger på inspiration fra ISO-konceptet.

Der arbejdes med udgangspunkt i KRAP (Kognitiv Ressoucefokuseret og Anerkendende Pædagogik), som er udviklet af Psykologcentret i Viborg.

I Conoscenza mestrer vi blandt andet metoder fra følgende metodiske forståelsesrammer:

  • kognitiv
  • læringsteoretisk
  • systemisk
  • psykodynamisk

Endvidere er vores sygeplejerske uddannet i NADA (akupunktur) mod rastløshed, søvnløshed, uro, stress m.v., ligesom generelle sundhedstjek og afdækning af livsstil indgår i metodepaletten.