Om Conoscenzas ydelser:

I Conoscenza er vi specialister i at arbejde med mennesker med særlige udfordringer.

I praksis betyder dette, at vi kan vi kan varetage og/eller indgå i forløb i mange forskellige sammenhænge og på tværs af forvaltningsområder.

Siden vi startede i 2010 har den primære del af vores indsats været forankret i LAB-loven. Vores indsats har ofte haft fokus på at få overblik over borgernes problemkomplekser og arbejde med de udfordringer som står i vejen for at leve et ”normalt” liv og/eller blive integreret på arbejdsmarkedet, uddanne sig m.v. Ligeledes er det en central del af vores opgave, at levere faglig dokumentation af høj kvalitet til sagsbehandlerne. Dette omhandler bl.a. statusrapporter, evalueringsrapporter, funktionsbeskrivelser og arbejdsevneudredninger.

Ligeledes udvikler og gennemfører vi gruppeforløb, dagtilbud og særlige målrettede indsatser med udgangspunkt i kommunernes aktuelle behov.

Eksempelvis har vores gruppeforløb AVANTI været en fast del af Ringkøbing-Skjern Kommunes indsats i forhold til unge med særlige udfordringer. Forløbet er faseopdelt med integration på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet som mål.

Et andet eksempel er forløbet ”Conoscenza jobcoach”. Et metodeudviklingsprojekt, som vi udviklede og gennemførte for Ringkøbing-Skjern Kommune, med meget stor succesrate.

Vi har tidligere udviklet og gennemført dagtilbud for Ikast-Brande Kommune for unge med massive udfordringer, ligesom vi, med stor succes, har udviklet og gennemført gruppeforløb for fleksjobbere, som har haft særligt vanskeligt ved at blive integreret på arbejdsmarkedet.

Endelig har vi løbende gennemført gruppeforløb for afgrænsede målgrupper, herunder borgere med ADHD / ADD, borgere med personlighedsforstyrrelse / borderline, forløb med fokus på stress og stresshåndtering, forløb med for borgere med angst og depression m.v.

Selvom majoriteten af de opgaver vi arbejder med ligger inden for LAB-lovens område, har vi jævnligt indgået i forløb, forankret i børn- og familieafdelingens regi. Ofte fordi vi har haft en god relation til familien, samt høj grad af indsigt i familiens livsvilkår og interaktion.

Individuelle forløb:

Individuelle forløb, er forløb, hvor indsatsen retter sig mod en konkret borgere, med klare operationelle mål og delmål. I Conoscenza kan vi gennemføre og/eller indgå i utallige former for individuelle forløb på tværs af lovgivning og forvaltningsområder.Individuelle forløb, er forløb, hvor indsatsen retter sig mod en konkret borgere, med klare operationelle mål og delmål. I Conoscenza kan vi gennemføre og/eller indgå i utallige former for individuelle forløb på tværs af lovgivning og forvaltningsområder.

Vores indsats i individuelle forløb omhandler bl.a.:-

 • Mentor forløb
 • Udskrivnings mentor forløb
 • Jobcoach og jobkonsulent forløb
 • Bostøtte
 • Støtte-kontakt person
 • Bisidder m.v.

Takster pr. 01.01.2022:

ATA-timer (ansigt til ansigt) kr. 651,75 + moms.

ATA-timer betyder, at Conoscenzas medarbejder har personlig kontakt med borgeren eller laver opgaver, som borgeren oplever som direkte borgerrelateret. Tidsforbrug til mødevirksomhed, forberedelse, transport, rapportskrivning og afrapportering, supervision, administrative opgaver m.v., er indeholdt i taksten, men berører ikke den borgerrelaterede tid. I praksis bruger Conoscenzas medarbejder gennemsnitlig 2 timer pr. 1 time ATA-tid.

Almindelig takst kr. 434,50 + moms pr. time.

I den bevilligede tid er indeholdt borgerkontakt, transport, skriftlig dokumentation, forberedelse, supervision, mødevirksomhed, administrativt arbejde m.v. I gennemsnit bruges halvdelen af tiden på konkret borgerkontakt, og halvdelen af tiden på transport, dokumentation, forberedelse, supervision, mødevirksomhed, administrativt arbejde m.v.

Gruppe forløb og dagtilbud:

Gruppe forløb og dagtilbud er tilbud som retter sig mod definerede målgrupper med særlig mål og delmål. Fordelene ved gruppeforløb er bl.a., at de ofte er billigere at gennemføre end individuelle forløb, idet flere borgere får indsigt, viden og træning på samme tid. Ligeledes giver gruppeforløb og dagtilbud et godt grundlag for social træning, etablering af en hensigtsmæssig struktur og døgnrytme m.v., og skaber eksempelvis ofte en god overgang til praktik forløb, etablering på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Gruppe forløb og dagtilbud er tilbud som retter sig mod definerede målgrupper med særlig mål og delmål. Fordelene ved gruppeforløb er bl.a., at de ofte er billigere at gennemføre end individuelle forløb, idet flere borgere får indsigt, viden og træning på samme tid. Ligeledes giver gruppeforløb og dagtilbud et godt grundlag for social træning, etablering af en hensigtsmæssig struktur og døgnrytme m.v., og skaber eksempelvis ofte en god overgang til praktik forløb, etablering på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Borgere som er indskrevet i Conoscenzas gruppeforløb eller dagtilbud har, som udgangspunkt, tilknyttet en fast kontaktperson, som yder individuel rådgivning, vejledning og coaching til den enkelte borgere, og varetager udarbejdelse af faglig dokumentation, samt afrapportering og koordination med borgerens sagsbehandler.

Gruppeforløb og dagtilbud kan både etableres som forløb der kører kontinuerligt med løbende indskrivninger og udskrivninger, eller som tids afgrænsede forløb, hvor gruppen starter og afsluttes samtidig.

Vores indsats i forhold til gruppe forløb og dagtilbud omhandler bl.a.:

 • ”Skræddersyede” gruppeforløb til definerede målgrupper med operationelle mål og delmål.
 • Metodeudviklingsprojekter / forløb til definerede målgrupper.
 • Dagtilbud til definerede målgrupper med operationelle mål og delmål.

Taksten afhænger af antal mødedage / tid, antal borgere, indhold m.v.

Kursusforløb:

I Conoscenza har vi stor erfaring og indsigt i forhold til borgere med forskellige typer udfordringer. Vi kan derfor tilbyde kursusforløb, med primært fokus på, at borgeren får indsigt i egne udfordringer og konkrete værktøjer til at håndtere disse i dagligdagen. Dette kan ofte udgøre et godt grundlag for den videre indsats, eksempelvis i forhold til integration på arbejdsmarkedet.

Vi kan eksempelvis tilbyde skræddersyede kursusforløb med fokus på:

 • Opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD, ADD m.v.)
 • Personlighedsforstyrrelser (borderline, emotionel ustabil personlighedsstruktur m.v.)
 • Angst og depression
 • Stess og stresshåndtering (herunder PTSD)
 • Job og uddannelse (kompetence afklaring)

Taksten afhænger af antal mødedage / tid, antal borgere, indhold m.v.

Vi kan naturligvis også tilbyde kortere og længere kurser til fagfolk, som ønsker større viden om psykiske lidelser, metoder m.v.